Obchodní a Všeobecné podmínky

Obchodní vztah mezi pronajímatelem fotoateliéru Michalem Sütö se sídlem Čimelice 243, 398 04 Čimelice, IČO: 73891932 a nájemcem vznikne na základě potvrzené rezervace ze strany pronajímatele.

 • Termín a čas pronájmu lze domluvit telefonicky, prostřednictvím emailu pronajem@mikysuto.cz, na webových stránkách atelier.mikysuto.cz nebo prostřednictvím Facebooku či Instagramu.
 • Rezervace je možná pouze na celé hodiny dle platného ceníku.
 • Potvrzením rezervace výše uvedenou formou nájemce souhlasí s obchodními podmínkami a provozním řádem fotoateliéru Miky Sütö.
 • Cena za pronájem je stanovena dle platného ceníku či aktuálně probíhající akce.
 • Platba za pronájem se provádí prostřednictvím zabezpečeného platební odkazu, který je odeslán na email nájemce nebo na bankovní účet pronajímatele, není li domluveno jinak.
 • Rezervaci lze bezplatně zrušit do 48 hodin před začátkem pronájmu. Je li rezervace zrušena nejpozději 24 hodin před pronájmem je účtován poplatek 50% z celkové ceny pronájmu. Při zrušení rezervace za méně než 24 hodin před začátkem pronájmu je účtován poplatek 100% z celkové ceny pronájmu.
 • Pozdní příchod nájemce není důvodem pro prodloužení doby pronájmu. Bude li nájemcem doba ve fotoateliéru prodloužena, pronajímatel bude účtovat 500 Kč za každou započatou hodinu.

Pravidla a podmínky pro užívání prostor fotoateliéru Miky Sütö

 • Všechny osoby v prostorech fotoateliéru jsou povinni se přezouvat. Na pozadí lze fotit v botách pouze s čistou podrážkou, která nedělá „čmouhy“. Fotografované osoby dají pozor, aby pozadí nebylo roztrhnuto nebo jinak znehodnoceno. Za pošpiněné nebo jinak znehodnocené pozadí bude účtováno 300 Kč za každý běžný metr.
 • Všichni zúčastnění v prostorech fotoateliéru jsou povinni chovat se zodpovědně a tak, aby nenarušili chod celého domu nadměrným hlukem.
 • Bez souhlasu pronajímatele nesmí být ve fotoateliéru více než 6 osob. Při nedodržení tohoto limitu může pronajímatel osoby vykázat z prostor a to bez náhrady škody.
 • Při odchodu musí nájemce vrátit fotoateliér do původním stavu, včetně úklidu spolu s umytím použitého nádobí. V případě velkého znečistění fotoateliéru může být pronajímatelem účtován poplatek až do výše 500,- Kč za úklid.
 • Nájemce musí být připraven k odchodu nejpozději 5 minut před koncem rezervace, pro podepsání protokolu a kontroly fotoateliéru pronajímatelem.
 • Pronajímatel je oprávněn do pronajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly provozního řádu a obchodních podmínek. V případě zjištění porušení obchodních podmínek nebo provozního řádu, může pronajímatel okamžitě vykázat všechny osoby z fotoateliéru a to bez náhrady škody.
 • Při předání fotoateliéru dostane nájemce klíče. Tyto klíče osobně nájemce předá po ukončení pronájmu opět pronajímateli, není li dohodnuto jinak.
 • Vstup do fotoateliéru se zvířaty je možný pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Při případném poškození či rozbití věci neprodleně informujte pronajímatele. V případě nenahlášení se bude skutečnost považovat za hrubé porušení obchodních podmínek a provozního řádu. Pokud nájemce zjistí závadu, kterou nezavinil, je povinen ji neprodleně nahlásit. V opačném případě bude závada přičtena nájemci s aktuálním pronájmem.
 • Při zaviněném poškození, zničení či odcizení vybavení vzniká právo provozovatele na náhradu škody, až do výše pořizovací ceny.
 • Za případné škody způsobené zvířetem nebo dítětem je odpovědná osoba, která si fotoateliér pronajala. Případný spor si řeší nájemce se svými klienty sám.
 • Nájemce je zodpovědný za pohyb všech osob ve fotoateliéru.
 • Za ztráty věcí a případné zranění nenese pronajímatel zodpovědnost.
 • Kamerový systém nesmí být odpojen nebo jinak omezen.
 • Ve fotoateliéru je zakázáno tvořit materiál hanobící rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky.
 • Ve fotoateliéru, na chodbách a v přilehlých prostorech domu platí přísný zákaz kouření.
 • Nájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se ve fotoateliéru mimo něj. Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestného činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákonač. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 • Přísný zákaz používání vlastních externích zdrojů (baterie, žárovky, odpalovače) s vybavením fotoateliéru.
 • Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronajaté prostory k užívání třetím osobám.